नेपाल सरकार
सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ

कर्मचारी कल्याण शाखा
सम्पर्क फोन:०१-४२००३०९
कुनै जिज्ञासा भएमा निम्‍न नम्बरमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ ।
(शिला सापकोटा, शा.अ. मोवाईल नं. 9851163284) (पुण्य ढकाल ना.सु. मोवाईल नं. 9841745039) (रविन कुमार यादव क.अ. मोवाईल नं. 9808680642)
इमेल: emp.welfare.section@mofaga.gov.np

Loading